دانلود فایل های صوتی

1- متون روان شناسی به زبان ساده – Psychological Texts in Easy Language


فصل اول


درس
دانلود
درس اول
 درس دوم
 درس سوم
    درس   چهارم
درس پنجم
 درس ششم
درس هفتم
   درس هشتم
درس نهم
درس دهم

فصل دوم

                                        
درس یازده هم
    درس دوازده هم
    درس   سیزده هم
    درس  چهارده هم
      درس   پانزده هم
    درس   شانزدهم
  درس   هفده هم
 درس   هیجده هم
درس   نوزده هم
درس  بیستم


فصل سوم


 درس
دانلود
درس   بیست  و یکم
درس   بیست و دوم
  درس   بیست و  سوم
   درس   بیست و  چهارم
 درس   بیست و  پنجم
   درس   بیست و  ششم
   درس  بیست و     هفتم
  درس   بیست و هشتم
  درس   بیست و  نهم
درس سی ام2- دانلود کتاب صوتی General English Through Reading


درس
دانلود
درس  اول
  درس   دوم
   درس   سوم
    درس   چهارم
  درس  پنجم
   درس  ششم
   درس   هفتم
     درس   هشتم
درس   نهم
درس   دهم
         درس   یازده هم
             درس   دوازده هم
              درس   سیزده هم
              درس   چهارده هم
           درس   پانزده هم
          درس   شانزدهم
        درس   هفده هم
        درس   هجده هم3- دانلود کتاب صوتی 504 واژه کاملا ضروری


درس
دانلود
درس اول
 درس دوم
درس سوم
    درس   چهارم
درس پنجم
 درس ششم
درس هفتم
 درس هشتم
درس نهم
 درس دهم
درس یازدهم
 درس دوازدهم
درس سیزدهم
 درس چهاردهم
درس پانزدهم
 درس شانزدهم
درس هفدهم
 درس هجدهم
درس نوزدهم
 درس بیستم
درس بیست و یکم
 درس بیست و دوم
درس بیست و سوم
 درس بیست و چهارم
درس بیست و پنجم
 درس بیست و ششم
درس بیست و هفتم
 درس بیست و هشتم
درس بیست و نهم
 درس سی ام
درس سی و یکم
 درس سی و دوم
درس سی و سوم
 درس سی و چهارم
درس سی و پنجم
 درس سی و ششم
درس سی و هفتم
 درس سی و هشتم
درس سی و نهم
 درس چهلم
درس چهل و یکم
 درس چهل و دوم